செய்திகள்

தேனி மாவட்டம் : ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம் கருத்தரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் முனைவர் ந. அருள் அவர்கள்

தேனி மாவட்டம் : ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம் கருத்தரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் முனைவர் ந. அருள் அவர்கள்