செய்திகள்

ஆட்சிமொழி திட்டப் பயிற்சி 62 ஆவது அணி, தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் நா.அருள் அவர்களின் வகுப்பு.

ஆட்சிமொழி திட்டப் பயிற்சி 62 ஆவது அணி, தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் நா.அருள் அவர்களின் வகுப்பு. வரைவுகள் குறிப்புகள் ஆட்சி மொழி செயலாக்கம் அரசாணைகள் மின்காட்சியுரை வகுப்பு -மேனாள் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் திரு கூ.வ.எழிலரசு. கணினியில் கலைச்சொல்லாக்கம் வகுப்பு -முனைவர் அண்ணா கண்ணன் அவர்கள்.