செய்திகள்

பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்ட அரசுப் பணியாளர்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர், முனைவர் ந. அருள் அவர்கள் பங்கேற்புச் சான்றிதழ் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்ட அரசுப் பணியாளர்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர், முனைவர் ந. அருள் அவர்கள் பங்கேற்புச் சான்றிதழ் வழங்கி சிறப்பித்தார்.