செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் – ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கில் கேடயம், சிறந்த வரைவு குறிப்புகள் பரிசு, அண்ணல் காந்தியடிகளின் பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பெற்றன.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் – ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கில் கேடயம், சிறந்த வரைவு குறிப்புகள் பரிசு, அண்ணல் காந்தியடிகளின் பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பெற்றன.