செய்திகள்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் கருத்தரங்கம் 2022 – 2023

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் கருத்தரங்கம்  அழைப்பிதழ் 2022 – 2023.