செய்திகள்

முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது  2021 – 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன .

செய்தி வெளியீடு எண் : 1850
நாள் : 21.10.2022
முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது
2021 – 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

5