செய்திகள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – இலக்கியக் விழாவினை முன்னிட்டு நடத்தப்பெற்ற பள்ளி- கல்லூரி மாணவர்களுக்கன பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் மற்றும் நடுவர்கள் குழுப்படம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழறிஞர்கள் , எழுத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் விழாவினை முன்னிட்டு நடத்தப்பெற்ற பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களுக்கன பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் நடுவர்கள் குழுப்படம்