செய்திகள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழறிஞர்கள்,எழத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் கருத்தரங்கம் விழாவையொட்டி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி (2022-2023)

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழறிஞர்கள்,எழத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் கருத்தரங்கம் விழாவையொட்டி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி (2022-2023)