செய்திகள்

காலந்தோறும் தமிழில் ஆட்சிச் சொற்கள் என்ற தலைப்பில் மேனாள் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் திரு கூ.வ. எழிலரசு அவர்களின் பயிற்சி வகுப்பு

தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் சென்னை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கத்தில் காலந்தோறும் தமிழில் ஆட்சிச் சொற்கள் என்ற தலைப்பில் மேனாள் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் திரு கூ.வ. எழிலரசு அவர்களின் பயிற்சி வகுப்பு