செய்திகள்

அமைச்சர் திரு.தங்கம்தென்னரசு அவர்கள் 22.7.2021 அன்று தமிழ் வளர்ச்சித் துறை மற்றும் அதன் சார்பு துறைகளையும் ஆய்வு செய்தார்

மாண்புமிகு தொழில்துறை,தமிழ் ஆட்சிமொழிமற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடு,தொல்லியல் துறை அமைச்சர் திரு.தங்கம்தென்னரசு அவர்கள் 22.7.2021 அன்று தமிழ் வளர்ச்சித் துறை மற்றும் அதன் சார்பு துறைகளையும் ஆய்வு செய்தார்