செய்திகள்

தமிழ்நாடு நாள் விழா- தமிழ் ஆட்சி மொழி, தமிழ்ப்பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல்துறை அமைச்சர்- திரு.கே.பாண்டியராஜன் அவர்கள்,தமிழ் வளர்ச்சி துறை இயக்குநர் மற்றும் உலக தமிழாராய்ச்சி இயக்குநர் முனைவர் கோ.விசயராகவன் அவர்கள்

தமிழ்நாடு நாள் விழா –  தமிழ் ஆட்சி மொழி, தமிழ்ப்பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல்துறை அமைச்சர்- திரு. கே. பாண்டியராஜன் அவர்கள், தமிழ் வளர்ச்சி துறை இயக்குநர் மற்றும் உலக தமிழாராய்ச்சி இயக்குநர் – முனைவர் கோ. விசயராகவன் அவர்கள், அரசுச் செயலாளர் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை – திரு.மகேசன் காசிராஜன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் , தமிழ் வளர்ச்சி துறை துணை இயக்குநர் (நிருவாகம்) – திரு. ம.சி. தியாகராசன் அவர்கள் ,  மற்றும் தமிழறிஞர்கள்.