செய்திகள்

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்ந்த பணிகள் குறித்து ஸூம் செயலி மூலம் ஆய்வு நடத்திய தமிழ் ஆட்சிமொழி, தமிழ்ப்பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல்துறை அமைச்சர் திரு.கே. பாண்டியராஜன் அவர்கள்.