செய்திகள்

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் – பாரதியாரின் படைப்புகள் பன்முகப் பார்வை என்னும் பொருளில் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது .