செய்திகள்

முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது – விண்ணப்பிக்கும் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது – தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அறிவிப்பு.