செய்திகள்

மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பரிசும் பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கினார்