செய்திகள்

சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு வழங்கும் திட்டம் – 2015

முந்தைய பதிவேடுகள்

2023 – 2024
2022 – 2023
2021 – 2022
2020 – 2021
2019 – 2020
2018 – 2019
2017 – 2018
2016 – 2017
2015 – 2016
2014 – 2015
2013 – 2014
2012 – 2013
2011 – 2012