செய்திகள்

“தமிழ்நாடு நாள்” விழாவை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்ட புகைப்பட காட்சியினை மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் பார்வையிட்டார்.

“தமிழ்நாடு நாள்” விழாவை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்ட புகைப்பட காட்சியினை மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் பார்வையிட்டார்

2