செய்திகள்

தனித்தமிழ் தந்தை மறைமலை அடிகளின் பிறந்தநாள் விழாவில் இன்று மாண்புமிகு ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மலர் தூவி வணக்கம் செய்த நிகழ்வு.

தனித்தமிழ் தந்தை மறைமலை அடிகளின் பிறந்தநாள் விழாவில் இன்று மாண்புமிகு ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மலர் தூவி வணக்கம் செய்த நிகழ்வு.