செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டம் – பள்ளி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பெற்ற கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காசோலை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பெற்றது.

நீலகிரி மாவட்டம் – பள்ளி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பெற்ற கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காசோலை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பெற்றது.