செய்திகள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பெற்ற கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காசோலை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பெற்ற கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காசோலை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன