செய்திகள்

கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அலுவலகத்தில் எல்.ஈ.டி திரையில் தினம் ஒரு திருக்குறள் இயக்குநர் தொடங்கி வைத்தார்.

கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அலுவலகத்தில் எல்.ஈ.டி திரையில் தினம் ஒரு திருக்குறள் இயக்குநர் தொடங்கி வைத்தார்.