செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டம் – ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கில் 2021 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த குறிப்புகள், வரைவுகள் எழுதிய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் காசோலைகளும் வழங்கப்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கில் 2021 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த குறிப்புகள், வரைவுகள் எழுதிய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் காசோலைகளும் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் முனைவர் ந. அருள் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.