முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2013 முனைவர் ந.தெய்வசுந்தரம்
2. 2014 திரு து.குமரேசன்
3. 2015 திரு.செ. முரளி (செல்வ முரளி)
4. 2016 அல்டிமேட் மென்பொருள் தீர்வகம்
5. 2017 திரு.வை.மதன் கார்க்கி
6. 2018 முனைவர் த.நாகராசன்
7. 2019 திரு.சே.இராஜாராமன்