மறைமலையடிகளார் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2019 புலவர் ப.முத்துக்குமாரசுவாமி
2. 2020 திரு.மறை.தி.தாயுமானவன்