பரிசு பெற்ற நூலாசிரியர்களின் விவரம்

சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு வழங்கும் திட்டம் – 2017
சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு வழங்கும் திட்டம் – 2018