தமிழ்த்தாய் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2012 மதுரைத்  தமிழ்ச்சங்கம்
2. 2013 தில்லி  தமிழ்ச்  சங்கம்
3. 2014 நவி மும்பைத் தமிழ்ச்  சங்கம்
4. 2015 திருவனந்தபுரம்  தமிழ்ச்சங்கம்
5. 2016 மாணவர்  மன்றம்
6. 2017 பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்
7. 2018 புவனேசுவர் தமிழ்ச் சங்கம்
8. 2019 சிகாகோ தமிழ்ச் சங்கம்
9. 2020 வி.ஜி.பி.உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், சென்னை