தமிழர் தந்தை சி.பா. ஆதித்தனார் விருது பெற்றோர்

</tr</tr

வ.எண். ஆண்டு பெயர் இதழ்
1. 2020 தினமணி நாளிதழ்
2. 2020 கல்கி வாரஇதழ்
3. 2020 செந்தமிழ் திங்களிதழ்