ஜி.யு.போப் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2014 திரு.ஜெ.நாராயணசாமி
2. 2015 மருத்துவர் சுதா சேசையன்
3. 2016 திருமதி  வைதேகி ஹெர்பர்ட்
4. 2017 திருமதி கோ.இராசேசுவரி கோதண்டம்
5. 2018 திரு.கு.கோ.சந்திரசேகரன் நாயர்
6. 2019 திரு.மரிய ஜோசப் சேவியர்
7. 2020 முனைவர் திருமதி உல்ரீகே நிகோலசு,செருமனி