சொல்லின் செல்வர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2013 முனைவர் ம. லோகநாயகி,
2. 2014 மருத்துவர் சுதா சேசையன்
3. 2015 முனைவர் சோ. சத்தியசீலன்,
4. 2016 திரு.பி. மணிகண்டன் அவர்கள்,
5. 2017 முனைவர் வைகைச் செல்வன்
6. 2018 திரு. ஆவடிக்குமார்
7. 2019 சிந்தனைக் கவிஞர் முனைவர் கவிதாசன்
8. 2020 திரு.நாகை முகுந்தன்