சிங்காரவேலர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2018 திரு.பா.வீரமணி
2. 2019 திரு.அசோகா சுப்பிரமணியன் (எ) சோ. கா. சுப்ரமணியன்
3. 2020 திரு.ஆ.அழகேசன்