காரைக்கால் அம்மையார் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2020 முனைவர் மோ.ஞானப்பூங்கோதை