கம்பர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2013 முனைவர் பால இரமணி,
2. 2014 முனைவர் செ.வை.சண்முகம்
3. 2015 திரு கோ.செல்வம்,
4. 2016 திரு. இலங்கை ஜெயராஜ்
5. 2017 திரு.சுகி.சிவம்
6. 2018 முனைவர் க.முருகேசன்
7. 2019 முனைவர் சரசுவதி இராமநாதன்
8. 2020 மருத்துவர் எச்.வி.ஹண்டே