உ.வே.சா விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2012 புலவர் செ. இராசு,
2. 2013 பேரா. ம.வே. பசுபதி,
3. 2014 திரு.ம. அழகுராஜ் (எ) மருது அழகுராஜ்,
4. 2015 முனைவர் குடவாயில் மு. பாலசுப்பிரமணியன்
5. 2016 முனைவர் ம.அ. வேங்கடகிருஷ்ணன்,
6. 2017 திரு.சு.கிருட்டினமூர்த்தி
7. 2018 திரு.நடன.காசிநாதன்,
8. 2019 திரு.வே.மகாதேவன்
9. 2020 திரு.கி.இராஜநாராயணன்