உமறுப் புலவர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2014 முனைவர் சேமுமு.முகமதலி
2. 2015 திரு.மு.சாயபு மரைக்காயர்,
3. 2016 பேராசிரியர் முனைவர்
4. 2017 திரு.ஹாஜி எம்.முகம்மது யூசுப்
5. 2018 பேராசிரியர் சா.நசீமாபானு
6. 2019 திரு.லியாகத் அலிகான்
7. 2020 திரு.ம.அ.சையத் அசன் (எ) பாரிதாசன்