அம்மா இலக்கிய விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2016 திருமதி ஹம்சா தனகோபால்
2. 2017 முனைவர் மீ.சு.ஸ்ரீஇலட்சுமி, சிங்கப்பூர்
3. 2018 முனைவர் உலகநாயகி பழனி
4. 2019 திருமதி உமையாள் முத்து
5. 2020 முனைவர் தி.மகாலட்சுமி